Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu


Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

  

 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadnia z zakresu ochrony ludności .
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Sprawy nie uregulowanie niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek  organizacyjnych Komendy  Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności;
  1) planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej;
  2) podejmowanie działań związanych z wdrożeniem  postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań;
  4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
  5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami KSRG;
  6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
  7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli , instytucje i organy władzy;
  8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;
  9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych , przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
  10) realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa o higieny pracy;
  11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
  12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
  13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
  14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
  15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
  16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;