Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

SKARGI I WNIOSKI

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu lub upoważniony Z- ca  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w  sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek od godziny 16:00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP tel. (32)6721733

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno- Kadrowa codziennie od  poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Telefon kontaktowy 0326721733

 

Skargi i wnioski można składać:
 

 • Listownie - na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12, 42-400 Zawiercie
   
 • Osobiście -, w Sekretariacie przy ul. Leśna 12 Codziennie w godz. od 7.30 -15.30
   
 • Za pośrednictwem: e P UAP; /KPPSPZawiercie/SkrytkaESP
   
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komenda@kppspzawiercie.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga"; lub „Wniosek"
   
 • Faksem na numer: (32) 6721616 wew. 305
   
 • Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno- Kadrową tel. (32) 672 17 33.
   

WAŻNE!

Skarg i wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.    Imię i nazwisko wnoszącego.

2.    Dokładny adres do korespondencji

 Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

PETYCJE
 

 Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej :

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

 Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1.    Zmiany przepisów prawa.

2.    Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.

3.    Życia zbiorowego.

4.    Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta /Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawiercie W przypadku braku właściwości, Komenda Powiatowa PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

1.    Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).

2.    Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.

      3.    Tytuł petycji.

      4.    Wskazanie adresata petycji.

      5.    Wskazanie przedmiotu petycji.

      6.    Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).

7.    Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody), Komenda Miejska/Powiatowa PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 Petycje można składać:

·         Listownie - na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12, 42-400 Zawiercie....

 ·         Osobiście -, w Sekretariacie przy ul. Leśna 12. Codziennie w godz. od 7.30 -15.30

·         Za pośrednictwem: e P UAP; /KPPSPZawiercie/SkrytkaESP

·         Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: komenda@kppspzawiercie.pl z zaznaczeniem w tytule „ Petycja”

 Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, ul. Leśna 12, tel (32)6721516, fax(32)6721616, e-mail: komenda@kppspzawiercie.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas tel. 32 6215180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia / załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia / załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom / organom skargi, wniosku, petycji, interwencji i będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.
 4. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 6. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z: art. 63 §2 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz §6 ust. 2 i §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), w związku z art. 226 kpa; art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2017r. poz. 1123).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu ;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.