Strona archiwalna - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.zawiercie.katowice.kwpsp.gov.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 18.08.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.08.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
 • Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
  • Określenie celu linków
  • Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)
  • Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
  • Uzupełnienie nazw i opisów dla stron i plików
  • Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie
  • Dopracowanie danych w tabelach i listach
  • Dopracowanie „pustych stron” w serwisie
  • Uzupełnienie informacji dotyczącej dostępu dla osób niepełnosprawnych do tłumacza języka migowego
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.08.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: "Agencja Informatyczna".


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Adres e-mail: komenda@kppspzawiercie.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 672 16 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku

Do budynków Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu możliwy jest dojazd bezpośrednio z ulicy Leśnej. Przed budynkiem JRG PSP w Zawierciu znajduje się parking dla pracowników i interesantów z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Przy bramie wjazdowej znajduje się dyżurka. Wejście do budynku bezpośrednio z placu wewnętrznego posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Za drzwiami znajduje się parter z pomieszczeniem biurowym, w którym przyjmowane są osoby niepełnosprawne ruchowo, na parterze znajduje się także klatka schodową prowadzącą na I piętro obiektu, gdzie również znajdują się pomieszczenia biurowe w tym gabinet Komendanta.

Toalety

Brak udogodnień.

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący z placu wewnętrznego do budynku oraz pomieszczenie biurowe na parterze, w którym pzryjmowane są osoby niepełnosprawne ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.